Макс Раконто. Редактор, медіа­менеджер

Пра­цюю у медіа з 2013 ро­ку. Сфе­ри, у яких я мо­жу бу­ти ко­рис­ним: му­зи­ка, візуальна куль­ту­ра, футурологія, крос-культурні про­ек­ти на сти­ку медіа та технологій. Моя при­страсть — нішеві медіа, DIY-ви­дан­ня та спец­п­ро­ек­ти. Українська, англійська, російська.

Що я роб­лю за­раз:

 1. Sonic flux — медіа про му­зи­ку і слу­хан­ня. Роз­сил­ка та соцмережі: те­лег­рам, інстаграм.

  @INSONICFLUX

 2. «Дог­ма 23» — мікротексти про ав­торсь­ке кіно.

Деякі про­ек­ти, з яки­ми мені по­та­ла­ни­ло пра­цю­ва­ти раніше:

 1. «Пись­ма о бу­ду­щем» — імейл-роз­сил­ка про те, як технології змінюють суспільство та кож­но­го з нас; ав­тор.

 2. Graphic Gift — арт-жур­нал; за­снов­ник, го­лов­ний ре­дак­тор, арт-ди­рек­тор.

 3. Cossa — мар­ке­тин­го­вий пор­тал; ре­дак­тор спецпроектів, роз­си­лок та стрічки но­вин; вер­стан­ня, ди­зайн.

 4. «Лам­па» — роз­ва­жаль­но-но­вин­не медіа; го­лов­ний ре­дак­тор.

 5. Newtonew — ав­тор цик­лу ста­тей про головні вик­ли­ки май­бутньо­го.

 6. «Своїми очи­ма» — ав­тор дик­торсь­ких текстів для телевізійних фільмів про по­до­рож на Шрі-Лан­ку та сход­жен­ня на Ельб­рус.

 7. Aweb — мар­ке­тин­го­ва агенція; ре­дак­тор бло­гу, ав­тор.

Є цікаві про­ек­ти? Ну­мо ро­би­ти діджитал більш змістовним, за­хоп­ли­вим та зруч­ним: [email protected]